Utbildningen

Utbildningen omfattar 4 dagar under 1 år där hemuppgifter genomförs i mellanperioderna. Dagarnas innehåll följer tydliga huvudlinjer, men innehållet från dag till dag anpassas också utifrån varje skola/organisations behov för att stödja skolutveckling i en gemensam riktning.

 

Sammanfattningsvis kommer utbildningen att behandla följande innehåll:

 • Lärares samt elevers uppdrag i en värdegrundsbaserad och målstyrd organisation.
 • Målstyrd undervisning i praktiken.
 • Formativ kontra summativ bedömning bedömning för lärande.
 • Att handleda elever ur ett formativt perspektiv i en summativ kontext
 • Organisation av lärande i ett IKT- perspektiv.
 • Att leda och förändra med effektiva redskap för utveckling.

 

Mellan varje utbildningstillfälle blickar en grupp bestående av skolledare, kursdeltagare  och utbildningsansvariga vid Didaktikcentrum framåt och hjälps åt att anpassa innehåll utifrån erfarenheter och synpunkter från föregående utbildningsdag. Skype används som kommunkationsverktyg vid dessa möten.

 

 

Exempel på utbildningsinnehåll:

 • Undervisningsexempel och övningar i att skapa lektioner för att öka elevernas medvetenhet kring läroplanens struktur
 • Praktiska exempel på hur IUP och kunskapsdialog blir en naturlig del av skoldagen
 • Praktiska exempel på kamratvärdering och självvärdering
 • Feedback pyramid (Harvard University) som analysverktyg för att öka lärarens medvetenhet kring bedömning
 • Former för effektiv dokumentation av elevers kunskapsutveckling
 • Delade dokument som verktyg för formativ bedömning

 

Under utbildningen kommer deltagarna att få med sig hemuppgifter att genomföra mellan varje utbildningstillfälle. Flera av dessa går ut på att använda sig av de verktyg och modeller som utbildningen ger tillhanda “på riktigt”. De erfarenheter detta ger återkopplas och diskuteras vid efterföljande ubildningsdag.